Q

Lična karta

Broj zaposlenih: 300
Transportna sredstva: 30
Građevinske mašine: 100
Asfaltna baza: 1
Betonska baza: 1 
Kamenoloma: 2

l

Izvođenje građevinskih radova

- Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
- Izgradnja železničkih pruga, puteva, ulica i drugih saobraćajnica
- Iskop jaraka
- Postavljanje električnih vodova i pribora
- Postavljanje vodovodnih instalacija i sanitarne opreme
- Postavljanje instalacija za grejanje, ventilaciju, opreme i kanala za hlađenje ili klimatizaciju
- Završni radovi

7

Ostale usluge

PROJEKTOVANJE, INŽENJERING, KONSALTING
- Projektovanje
- Inženjering
METAL KONSTRUKTIVNI
- Kompletni kosturi zgrade
MATERIJALI ZA ZIDANJE
- Kamen lomljeni
PEJZAŽ I UREĐENJE OKOLINE - TVRDE POVRŠINE
- Asfalt

×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitati korisnika sa ID: 442

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA IGM „MEGALIT-ŠUMNIK" AD RAŠKA Featured

Rate this item
(0 votes)

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima , člana 65. Zakona o tržištu kapitala. Člana 19 Statuta društva i Odluke odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara broj 835 od 24.05.2013.godine , upućuje se

poziv

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA IGM „MEGALIT-ŠUMNIK" AD RAŠKA

Redovna sednica Skupštine akcionara IGM MEGALIT-ŠUMNIK AD RAŠKA ( u daljem tekstu: Društvo) održaće se dana 27.06.2013.godine u Raški, u Sali Bioskopa sa početkom u 12.časova.

Za redovnu Skupštinu akcionara predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

- Prethodni postupak

- Izbor predsednika skupštine Imenovanje članova komisija za glasanje

- Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma Utvrđivanje dnevnog reda

II  Redovni postupak

- Usvajanje zapisnika sa Redovne sednice Skupštine akcionara održane 29.06.2012. godine

- Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2012.godinu sa mišljenjem revizora,

- Donošenje   Odluke   o   raspodeli   dobiti   ostvarene   u   periodu   od   01.01.2012-31.12.2012.godine,

- Donošenje odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora za donošenje odluka   o zaduženju društva po osnovu kredita.

- Pitanja i odgovori.

Skupštini se predlaže da po svim tačkama Dnevnog reda donese odluke.

Za donošenje predloženih odluka po tačkama dnevnog reda potrebna je prosta većina akcionara prisutnih na sednici.

Pravo da glasa o donošenju Odluka po svim tačkama dnevnog reda ima 490.644 običnih akcija Društva.

Materijal za sednicu Skupštine, akcionari mogu preuzeti na satju Društva www.megalit-sumnik.rs

Materijal za sednicu koji nije objavljen na sajtu Društva, akcionari mogu preuzeti u sedištu Društva Studenička broj 4. Raška, svakog radnog dana u periodu od 12-14 časova počev od 27.05.2013.godine do održavanja sednice.

Pravo na učešće u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji na dan akcionara pojedinačno ili zajedno sa drugim akcionarima imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa.

Akcionari svoje učešće u radu Skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. Stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Potpis akcionara po punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnik mora dostaviti u punomoćje u sedište Društva u Raški Studenička broj 4., najkasnije pre početka sednice Skupštine.

Akcionari koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine su ona lica koja su upisana kao akcionari Društva (Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti na dan 17.06.2013. godine (dan akcionara).

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine predložiti Upravnom odboru dodatne tačke dnevnog reda sa obrazloženjem i predlogom odluke.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da organima upravljanja Društvom najkasnije 3 dana pre početka sednice pisanim putem postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar koji ne prisustvuje sednici, ima pravo da pisanim putem glasa o predloženim tačkama dnevnog reda, na obrascu koji može preuzeti na sajtu Društva ili lično u prostorijama sedišta Društva u Raški ulica Studenička broj 4 svakog radnog dana u vremenu od 10 do 14 časova.. Potpis akcionara na obrascu za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Poziv za sednicu, sa predlogom odluka po tačkama dnevnog reda objavljuje se na internet stranici Društva: www.megalit-sumnik.rs zaključno sa danom održavanja sednice Skupštine Društva, a dostavlja se za objavu na Internet stranici regulisanog tržišta i Internet stranici Registra privrednih subjekata.

 Kompletan dokument možete preuzeti O V D E!

Last modified on Subota, 03 Decembar 2016 22:36

Login to post comments

Aktuelnosti

Prijavite se na nase Aktuelnosti!

POSLATI

Kontaktirajte nas

Ako imate neko pitanje, kontaktirajte nas!

office[at]megalit-sumnik.rs

Radno vreme

Možete nas kontaktirati na telefon:
 (+381) 36736344

  • Ponedeljak-Petak: 7.00 to 15.00
  • Subota-Nedelja: ne radimo